STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'2000 (season 2015-2016)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U16MDU'2000

coach Yuriy Nikitenkov

season 2015-2016

TEAM
Состав команды МДЮСШ'2000 Чемпионат Днепропетровской обл.

coach Yurii Nikitenkov

Artur Aleksieiev

Illia Bohomolov

Stanyslav Didok

Vladyslav Dmytrenko

Dmytro Harkusha

Ihor Hryhoryshen

Oleh Karasevych

Mykhailo Kochmarov

Yaroslav Kravchenko

Dmytro Liaboha

Hlib Lytvyniuk

Artem Miroshnychenko

Maksym Obushenko

Oleksandr Polianchykov

Vitalii Pototskyi

Bohdan Rudavskyi

Oleksii Sliunko

Oleksii Stanyshevskyi

Mykyta Svitlyi

Illia Varezhkin

Ihor Vasylenko

Oleh Vasylenko

Mykyta Vovasov

Vitalii Yakovenko

Yurii Zuiev

TEAM
Состав МДЮСШ'2000 Чемпионат Днепропетровска

coach Yurii Nikitenkov

Artur Aleksieiev

Illia Bohomolov

Stanyslav Didok

Vladyslav Dmytrenko

Dmytro Harkusha

Ihor Hryhoryshen

Oleh Karasevych

Mykhailo Kochmarov

Yaroslav Kravchenko

Dmytro Liaboha

Hlib Lytvyniuk

Artem Miroshnychenko

Maksym Obushenko

Oleksandr Polianchykov

Vitalii Pototskyi

Bohdan Rudavskyi

Oleksii Sliunko

Oleksii Stanyshevskyi

Mykyta Svitlyi

Illia Varezhkin

Ihor Vasylenko

Oleh Vasylenko

Mykyta Vovasov

Vitalii Yakovenko

Yurii Zuiev

COMPETITION

Championship of the city of Dnipro U-22

Федерация футбола Днепропетровска

TEAM

TEAM

coach Yurii Nikitenkov

coach

Artur Aleksieiev

20.04.2000

Illia Bohomolov

22.02.2000

Stanyslav Didok

29.02.2000

Vladyslav Dmytrenko

03.07.2000

Dmytro Harkusha

23.09.2000

Ihor Hryhoryshen

06.01.2000

2nd degrees
Oleh Karasevych

18.11.2000

Mykhailo Kochmarov

14.11.2000

Yaroslav Kravchenko

25.05.2000

Dmytro Liaboha

22.07.2000

Hlib Lytvyniuk

11.01.2000

Artem Miroshnychenko

15.02.2000

Maksym Obushenko

08.09.2000

Oleksandr Polianchykov

23.04.2000

Vitalii Pototskyi

06.01.2000

Bohdan Rudavskyi

28.12.2000

Oleksii Sliunko

08.05.2000

Oleksii Stanyshevskyi

13.02.2000

Mykyta Svitlyi

29.01.2000

2nd degrees
Illia Varezhkin

23.11.2000

Ihor Vasylenko

22.01.2000

Oleh Vasylenko

22.01.2000

Mykyta Vovasov

28.11.2000

Vitalii Yakovenko

13.01.2000

Yurii Zuiev

27.09.2000

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com