STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU '02-'03 (season 2012-2013)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U11MDU '02-'03

coach Vitaliy Fedotov

season 2012-2013

TEAM
Состав команды МДЮСШ'02-03

coach Vitalii Fedotov

Danylo Alshanov

Mykyta Bondarenko

Vladyslav Buchin

Dmytro Chumakov

Kyrylo Hulin

Ivan Hunko

Hlib Kanashov

Vladyslav Karlov

Artem Karpechin

Mykyta Khoroshaiev

Anton Kostanenko

Illia Leonov

Danylo Ly

Vladyslav Necheporenko

Illia Osypov

Bohdan Ovsiannykov

Mykyta Podachenkov

Bohdan Ponomarenko

Volodymyr Popov

Yaroslav Prometnoi

Stanyslav Shylin

Artem Smoliakov

Illia Solohub

Illia Tkachenko

Mykyta Tkachenko

Yaroslav Yaroshenko

Danylo Zhuk

Illia Zinovkin

COMPETITION

Championship of Dnipropetrovsk region U-21

ДЮС ФФ Днепропетровской обл.

Championship of Dnipropetrovsk region U-21

ДЮС ФФ Днепропетровской обл.

Championship of the city of Dnipro U-20

Федерация футбола Днепропетровска

TEAM

TEAM

coach Vitalii Fedotov

coach

Danylo Alshanov

22.10.2002

Mykyta Bondarenko

26.10.2002

Vladyslav Buchin

30.05.2003

Dmytro Chumakov

11.09.2002

Kyrylo Hulin

28.09.2002

Ivan Hunko

19.04.2002

Hlib Kanashov

10.04.2003

Vladyslav Karlov

07.04.2002

Artem Karpechin

27.03.2002

Mykyta Khoroshaiev

27.07.2002

Anton Kostanenko

13.01.2002

Illia Leonov

07.01.2002

Danylo Ly

23.01.2002

Vladyslav Necheporenko

01.06.2004

Illia Osypov

14.03.2002

Bohdan Ovsiannykov

30.08.2002

Mykyta Podachenkov

16.04.2002

Bohdan Ponomarenko

06.11.2002

Volodymyr Popov

26.02.2002

Yaroslav Prometnoi

25.02.2003

Stanyslav Shylin

28.07.2002

Artem Smoliakov

29.05.2003

Illia Solohub

02.04.2002

Illia Tkachenko

12.06.2002

Mykyta Tkachenko

12.06.2002

Yaroslav Yaroshenko

16.01.2002

Danylo Zhuk

22.04.2002

Illia Zinovkin

04.07.2002

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com