STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU-Topolia (season 2019-2020)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U6-U10MDU-Topolia

coach VladimirTrubnikov

season 2019-2020

TEAM
MDU-Topolia, Championship of Dnipropetrovsk region U-10

coach Volodymyr Trubnikov

Daria Averianova

Artem Burian

Danylo Dumbur

Mykhailo Filchenkov

Yehor Holovatyi

Mykola Horbatiuk

Nazar Klepa

Mykhailo Morozov

Mykyta Nazarenko

Makar Orel

Matvii Panchenko

Hlib Pavlenko

Makar Remezok

Maksym Romanenko

Matvii Seliakov

Ivan Suturyn

Artem Sychkov

Danylo Taran

Oleksandr Taran

Mykola Tarasenko

Miron Ternavskyi

Semen Tretiak

Danylo Yushchenko

COMPETITION

Championship of Dnipropetrovsk region U-12

ДЮС ФФ Днепропетровской обл.

TEAM
MDU-Topolia, Derby Youth Sports School U10

coach VladimirTrubnikov

Mykyta Bida

Makar Dubik

Bohdan Izotov

Leonid Kabachenko

Hlib Kirlych

Yan Rzaiev

Maksym Skalii

COMPETITION

Derby Youth Sports School MDU U-12

МДЮСШ

TEAM

TEAM

coach Volodymyr Trubnikov

coach

Daria Averianova

11.01.2010

Artem Burian

23.11.2010

Danylo Dumbur

05.05.2011

Mykhailo Filchenkov

06.06.2010

Yehor Holovatyi

16.08.2011

Mykola Horbatiuk

19.12.2010

Nazar Klepa

11.09.2010

Mykhailo Morozov

20.02.2011

Mykyta Nazarenko

03.08.2010

Makar Orel

26.03.2011

Matvii Panchenko

27.04.2010

Hlib Pavlenko

03.11.2011

Makar Remezok

01.04.2011

Maksym Romanenko

01.08.2010

Matvii Seliakov

15.01.2010

Ivan Suturyn

24.03.2011

Artem Sychkov

31.08.2010

Danylo Taran

30.03.2010

Oleksandr Taran

15.03.2011

Mykola Tarasenko

01.10.2010

Miron Ternavskyi

14.01.2011

Semen Tretiak

22.06.2010

Danylo Yushchenko

24.05.2011

Mykyta Bida

26.03.2010

Makar Dubik

10.02.2011

Bohdan Izotov

06.02.2010

Leonid Kabachenko

14.09.2010

Hlib Kirlych

19.08.2010

Yan Rzaiev

23.03.2010

Maksym Skalii

14.08.2010

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com